Договор за покупко-продажба на автомобил (МПС)Примерен договор за покупко продажба на автомобил (МПС)


ДОГОВОР
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС


Днес …………………… в гр………………………….., между долуподписаните:

…………………… ……………………. ………………….., л.к. N……………….., издадена

на ……………………………….., от МВР – ………………………, ЕГН ………………………………….
с адрес: гр. …………………………, ул./ж.к. ………………………………… N…. / вх…, ет…., ап….наричан за краткост ПРОДАВАЧ,
от една страна и от друга страна:

…………………… ……………………. ………………….., л.к. N……………….., издадена

на ……………………………….., от МВР – ………………………, ЕГН ………………………………….
с адрес: гр. …………………………, ул./ж.к. ………………………………… N…. / вх…, ет…., ап….наричан за краткост КУПУВАЧ,

се сключи настоящия договор за покупко-продажба на следното МПС:

вид ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка ……………………………., модел …………………………………,
с регистрационен номер ……………………………, рама N. ……………………………………, двигател N……………………………, при следните условия


1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА описаното по-горе МПС, в състоянието в което се намира в момента на продажбата, ведно с всичките принадлежности, числящи се към него, за сумата от ……………….. лв. (словом);

2. КУПУВАЧЪТ заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА.
3. Разноските по прехвърлянето са за сметка на КУПУВАЧА

4. При сключването на договора бяха представени следните документи:

- свидетелство за регистрация на МПС N. …………………………… ;

- квитанция за платен данък ;

- вносни бележки за платени държавни такси по прехвърлянето на МПС ;

- полица по застраховка “Гражданска отговорност”.
ПРОДАВАЧ: ……………………………….. КУПУВАЧ: ………………………………..